Курс НБ на 08.03.2021 $84,8000 €101,1579

Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд документтерди кабыл алууну жарыялайт

Вакансия
21 - Декабрь 2018
www.erkintoo.kg
1180
Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун Директорлор кеңештеринин мүчөлөрүнүн кызмат орундарына мүчөлүккө резервге кирүүгө талапкерлерге карата талаптар:
–  экономика тармактарындагы адистер үчүн керектүү укуктук базаны, маркетинг теориясын, банктык мыйзамдарды, менеджменттин негизин, финансылык аудитти жана стратегиялык пландаштырууну билүү;
–  Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексин, Кыргыз Республикасынын “Акционердик коомдор жөнүндө”, “Чарбалык шериктик жана коомдор жөнүндө”, “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” жана башка экономика тармагына тийиштүү экономикалык өнүгүүнүн негизги багытын аныктоочу ченемдик укуктук актыларды билүү;
–  соттуулугу болбошу;
–  курагы толук 27 жаштан төмөн эмес (паспортуна ылайык);
–  жогорку экономикалык, юридикалык же техникалык билим (билими тууралуу документине ылайык);
–  чарбакер коомдордун башкаруу органдарында жана менчигинин түрүнө карабастан башка уюмдарда же мамлекеттик кызматта 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу (эмгек китепчесине ылайык).
 
Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун
Ревизиялык комиссиялардын мүчөлөрүнүн кызмат орундарына мүчөлүккө резервге кирүүгө талапкерлер үчүн:
–  экономика, өндүрүштү башкаруу, чарбалык укук маселелерин, Кыргыз Республикасынын Жарандык жана Салык кодекстерин, Кыргыз Республикасынын “Акционердик коомдор жөнүндө”, “Чарбалык шериктик жана коомдор жөнүндө”, “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, эл аралык финансылык отчёттуулуктун стандарттарын (МСФО) жана башка бухгалтердик эсеп жана аудит боюнча ченемдик укуктук документтерин билүү;
–  экономикалык анализ методдорун билүү;
–  чарбалык келишимдердин түзүү жолун жана аткаруусун билүү;
–  соттуулугу болбошу;
–  курагы толук 27 жаштан төмөн эмес (паспортуна ылайык);
–  финансы, бухгалтердик эмес же аудит тармагындагы адистик менен жогорку экономикалык билими (билими тууралуу документине ылайык);
–  менчигинин түрүнө карабастан уюмдарда жана мекемелерде финансыга, бухгалтердик эсепке, аудитке түздөн-түз байланышкан кызматтарда 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу.
 
Анкеттик маалымдар боюнча белгиленген квалификациялык талаптарга туура келбеген талапкерлерге сынакка катышууга уруксат берилбейт.
Сынакка катыша албаган жактар:
-  соттолгондугу жабылбаган, же алынбаган жактар;
-  тууганы (компанияда кызмат орду бар жактардын күйөөсү, аялы, эне-атасы, балдары, бир туугандары) болуп саналгандар же компаниянын аффилирленген жак, же анын компанияны башкаруучу, ошондой эле товарлар жана тейлөө рыногунда ошол компаниянын атаандашы болуп саналган юридикалык жактын аффилирленген жагы;
-  компаниянын ири контрагенти болуп саналган (компаниянын активинин баланстык наркынынан 10 жана андан ашык пайызды жыл ичинде түзгөн, компаниянын бүтүмдөрүнүн жыйынды көлөмү).
 
Өткөрүлгөн сынактын негизинде тестирлөөнү ийгиликтүү өтүшкөн талапкерлер мамлекеттик үлүш катышкан чарбалык коомдордун башкаруу органдарынын кадрлар резервине киргизилет.
 
Конкурстук тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер берилүүсү керек:
-  белгиленген үлгүдө жазылган арыз;
-  резюме;
-  белгиленген үлгүдө толтурулган анкета (3х4) сүрөтү менен;
-  профессионалдык билимин, иш стажын жана квалификациясын тастыктаган (нотариалдык же иштеген жери боюнча персоналдарды башкаруу кызматы менен күбөлөнгөн билими жөнүндө, эмгек китепчесинин кошумча билими жана квалификациясы (бар болсо) жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү;
-  талапкердин паспортунун көчүрмөсү (паспорттун оригиналы конкурска келгенде көрсөтүлөт);
-  сынакка катышуу үчүн документтерди берүү учурунда мөөнөтү 1 айдан ашпаган КР ИИМдин Маалымат борборунан соттолгондугу жок деген маалым кат.
 
Талапкерлер үчүн белгиленген үлгүдөгү анкета жана арыз, ошондой эле, тармактардын, мамлекеттик үлүш катышкан чарбалык коомдордун тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун расмий сайты: http://www.fgi.gov.kg дареги боюнча “Деятельность” бөлүгүндө жайгаштырылган.
 Документтер 2019-жылдын 18-январынын саат 17.00гө чейин, дареги: Бишкек шаары, Москва көчөсү, 151, 106-кабинетке, тиркелген папкада тапшырылышы абзел.
Маалымат үчүн телефон: (0312) 61-40-75.

Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ для формирования резерва кадров в органы управления хозяйственных обществ с государственной долей участия.
Требования к лицам претендующим на включение
в резерв на должности членов Советов директоров хозяйственных обществ с государственной долей участия:
-   знание правовой базы, необходимой для работы специалиста в отраслях экономики, теории маркетинга, банковского законодательства, основ менеджмента, финансового аудита и стратегического планирования;
-   знание Гражданского кодекса Кыргызской Республики, законов Кыргызской Республики "Об акционерных обществах", "О хозяйственных товариществах и обществах", "О банкротстве (несостоятельности)" и иных нормативных правовых актов;
-   отсутствие судимости;
-   возраст не младше 27 полных лет (согласно паспорту);
-   высшее экономическое, юридическое или техническое образование (согласно документу, об образовании);
-   наличие опыта работы в органах управления хозяйственных обществ и иных организациях, вне зависимости от вида собственности, или на государственной службе не менее 5 лет (согласно трудовой книжке).
 
Требования к лицам, претендующим на включение в
резерв на должности членов Ревизионных комиссий хозяйственных обществ с государственной долей участия:
-   знание вопросов экономики, управления производством, хозяйственного права, Гражданского и Налогового кодексов Кыргызской Республики, законов Кыргызской Республики "Об акционерных обществах", "О хозяйственных товариществах и обществах", "О банкротстве (несостоятельности)", "О государственных закупках", международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и других нормативных правовых документов по бухгалтерскому учету и аудиту;
-   владение методами экономического анализа;
-   знание порядка заключения и исполнения хозяйственных договоров;
-   отсутствие судимости;
-   возраст не младше 27 полных лет (согласно паспорту);
-   высшее экономическое образование со специализацией в области финансов, бухгалтерского учета или аудита (согласно документу, об образовании);
-   наличие опыта практической работы на должностях, непосредственно связанных с финансами, бухгалтерским учетом, аудитом, в организациях и учреждениях, вне зависимости от вида собственности, не менее 5 лет.
 
Кандидаты, по анкетным данным, не соответствующие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
В конкурсе не может принимать участие лицо:
-   имеющее непогашенную, либо неснятую судимость;
-   являющееся родственником (супругом, супругой, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц компании) либо аффилированным лицом компании, или его управляющей компании, а также аффилированным лицом юридического лица, являющегося конкурентом данной компании на рынке товаров и услуг;
-   являющееся крупным контрагентом компании (совокупный объем сделок компании с которым, в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов компании).
 
На основе проведенного конкурса кандидаты, успешно прошедшие тестирование, будут зачислены в резерв кадров органов управлений хозяйственных обществ с государственной долей участия.
 
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
-   заявление, составленное по установленному образцу;
-   резюме;
-   анкета, заполненная по установленному образцу с фотографией (3х4);
-   документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы);
-   копию паспорта (оригинал паспорта, предъявляется по прибытии на конкурс);
-   справка из Информационного центра МВД КР об отсутствии судимости, срок выдачи которого должен составлять не более 1 месяца на момент подачи документов для участия в конкурсе.
 
Анкета, заявление установленного образца для кандидатов и перечень отраслей экономики, по которым объявляется конкурс в резерв кадров размещены на официальном сайте Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве КР по адресу: http://www.fgi.gov.kg в разделе “Деятельность”.
Документы должны быть представлены в скоросшивателе по 18 января 2019 года 17.00 часов по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 151, каб. 106.
Тел.: (0312) 61-40-75.
 


Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Posting comments after 3 месяца has been disabled.