Курс НБ на 03.06.2020 $73,4726 €82,3665

Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча кеңеши

Вакансия
27 - Сентябрь 2016
www.erkintoo.kg
1195
КУЛАКТАНДЫРУУ
Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеши Чүй областынын Жайыл райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна; Ош областынынАлай райондук сотунун 1 бош кызмат ордуна; Ош областынын Чоў-Алай райондук сотунун 1 бош кызмат ордуна; Жалал-Абад областынын Ала-Бука райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна; Жалал-Абад областынын Базар-Коргон райондук сотунун 1 бош кызмат ордуна;
Жалал-Абад областынын Жалал-Абад шаардык сотунун 1 бош кызмат ордуна; Жалал-Абад областынын Майлуу-Суу шаардык сотунун 1 бош кызмат ордуна; Жалал-Абад областынын Ноокен райондук сотунун 1 бош кызмат ордуна; Жалал-Абад областынын Таш-Көмүр шаардык сотунун 1 бош кызмат ордуна; Жалал-Абад областынын Токтогул райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна; Нарын областтык сотунун 1 бош кызмат ордуна; Ош областтык сотунун 1 бош кызмат ордуна сынактык тандоо жарыялайт.

 
Арызды жана документтерди Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти 2016-жылдын 27-сентябрынан 11-октябрына чейин 15 күн ичинде 9.00дөн 18.00гө чейин кабыл алат. Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Султан Ибраимов көчөсү, 64, 4-кабат, 8-кабинет. Кошумча маалыматты (0558) 88-72-34, (0553) 63-00-90 телефон номерлерине чалып же www.otborsudei.kg сайтынан алууга
болот.
Арызга тиркелүүчү документтер:
1) паспорттун көчүрмөсү;
2) жогорку юридикалык билими жєнїндєгї дипломдун нотариалдык кїбєлєндїрїлгєн кєчїрмєсї;
3) эмгек китепчесинин кїбєлєндїрїлгєн кєчїрмєсї, юридикалык кесипте эмгек стажын тастыктаган башка документтер;
4) сынакка катышуу кїнїнє чейин бир жылдан ашпаган убакыт мурда берилген саламаттыгынын абалы жєнїндє медициналык корутунду (№086/у їлгїсїндєгї справка);
5) Кыргыз Республикасынын «Судьяларынын статусу жєнїндєгї» конституциялык Мыйзамдын 17-беренесинин 2-бєлїгїндє жана «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жєнїндєгї» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына єзгєртїїлєр менен толуктоолорду киргизїї тууралуу» конституциялык Мыйзамынын 2-беренесинин 2-бєлїгїндє каралган талапкерге коюлуучу кошумча талаптардын болушун ырастоочу документ.
Кыргыз Республикасынын «Судьяларынын статусу жєнїндєгї» конституциялык Мыйзамдын 17-беренесинин 2- бєлїгїнє ылайык жергиликтїї соттун судьясынын кызматын ээлєєгє биринчи жолу талапкерленген жана судьялык эмгек стаждары жок адамдарга, ошондой эле судьялык эмгек стаждары бар адамдарга, ошол эле убакта алардын конкурска катышууга арыз бергендиги менен судьялык кызматтан бошотулган же судьялык ыйгарым укугу токтотулган мєєнєттїн ортосундагы тыныгуу он жылдан ашса квалификациялык экзаменди берїїнїн натыйжалары боюнча берилїїчї сертификаттын болушу;
6) талапкердин инсандыгын мїнєздєгєн пикирлер, сунуштар (бар болсо);
7) 3х4 єлчємдєгї бир фотосїрєт;
8) Тиркеме папка.
Тизмеде кєрсєтїлгєн арыз жана документтерди тапшырууда бардык талапкерлер Сот департаментинде «Судьялык кызматка талапкердин анкетасын» толтурушат.
Кыргыз Республикасынын жергиликтїї сотунун судьялыгына талапкерге коюлуучу талаптар:
1) Кыргыз Республикасынын жараны;
2) Жашы 30 жаштан жаш эмес, 65 жаштан улуу эмес;
3) Жогорку юридикалык билими;
4) Юридикалык кесиби боюнча 5 жылдан кем эмес эмгек стажы.
 
Совет по отбору судей Кыргызской Республики
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет по отбору судей Кыргызской Республики объявляет конкурсный отбор на замещение 2 вакантных должностей судей Жайылского районного суда Чуйской области; 1 вакантной должности судьи Алайского районного суда Ошской области; 1 вакантной должности судьи Чон-Алайского районного суда Ошской области; 2 вакантных должностей судей Ала-Букинского районного суда Джалал-Абадской области; 1 вакантной должности судьи Базар-Коргонского районного суда Джалал-Абадской области; 1 вакантной должности судьи Джалал-Абадского городского суда Джалал-Абадской области; 1 вакантной должности судьи Майлуу-Сууйского городского суда Джалал-Абадской области; 1 вакантной должности судьи Ноокенского районного суда Джалал-Абадской области; 1 вакантной должности судьи Таш-Кумырского городского суда Джалал-Абадской области; 2 вакантных должностей судей Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области; 1 вакантной должности судей Нарынского областного суда; 1 вакантной должности судьи Ошского областного суда.
 
Прием заявлений и документов осуществляет Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики в течение 15 дней ежедневно с 27 сентября по 11 октября 2016 года с 9.00 до 18.00 часов по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Ибраимова,64, 4 этаж, кабинет №8. Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: (0558) 88-72-34, (0553) 63-00-90, а также на сайте
www.otborsudei.kg
К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта;
2) нотариально заверенная копия диплома о высшем юридическом образовании;
3) заверенная копия трудовой книжки, иные документы, подтверждающие наличие стажа работы по юридической профессии;
4) медицинское заключение о состоянии здоровья, выданное в течение одного года перед участием в конкурсе (справка формы №086);
5) документ, подтверждающий наличие дополнительного требования, предъявляемого к претенденту, предусмотренного частью 2 статьи 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Статусе судей Кыргызской Республики» и ч.2 ст.2 конституционного Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики».
Согласно части 2 статьи 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Статусе судей Кыргызской Республики» лица, впервые претендующие на замещение должности судьи местного суда и не имеющие стажа судейской работы, а также лица, имеющие судейский стаж работы, у которых при этом срок перерыва между подачей заявления на участие в конкурсе и освобождением от должности судьи либо прекращением полномочий судьи превышает десять лет, дополнительно предоставляют сертификат выдаваемый по результатам сдачи квалификационного
экзамена;
6) отзывы, рекомендации, характеризующие личность претендента (если имеются);
7) одна фотография 3х4;
8) скоросшиватель.
При подаче заявления и документов согласно указанному перечню, все претенденты заполняют «Анкету кандидата на должность судьи» в Судебном департаменте.
Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи местного суда Кыргызской Республики
1) Гражданство Кыргызской Республики;
2) Возраст - не моложе 30 лет и не старше 65 лет;
3) Высшее юридическое образование;
4) Стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет.


Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Posting comments after 3 месяца has been disabled.